Všeobecné obchodné podmienky pre webové stránky

 

Platné od 1. júna 2017

 

Článok I.

 

Úvodné ustanovenia

 

Objednávateľ je právnickou alebo fyzickou osobou zamýšľajúcou vyhotoviť webovú stránku pre účely lepšej prezentácie svojej osoby a informovania verejnosti o svojich aktivitách prostredníctvom internetu (ďalej len ako „Objednávateľ“). Zhotoviteľom je obchodná spoločnosť Avate Dizajn s.r.o., so sídlom: Bancíkovej 1/A, IČO: 43 935 524, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava vo  Oddiel: Sro, Vložka číslo:  99663/B (ďalej len ako „Zhotoviteľ“). Zhotoviteľ prehlasuje, že je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa okrem iného aj vyhotovovaním a úpravou webových stránok. Na základe toho medzi sebou Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli zmluvu o dielo v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len ako „Zmluva“).

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom plnení predmetu Zmluvy v lehotách a za finančných podmienok stanovených, pričom tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Registrácia

„Vyhlasujeme, že poskytnuté dáta slúžia len pre účely identifikácie/registráciu pri nákupe vo firme „AVATE Dizajn s.r.o.“ a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov spoločnosti „ AVATE Dizajn s.r.o.“

 

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 5mb. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: „avatedizajn@avatedizajn.sk“, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Článok II.

 

Predmet zmluvy

 

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a vyhotoviť na základe zadania Objednávateľa webovú stránku pre Objednávateľa (ďalej len ako „Dielo“) podľa jeho pokynov (tieto sú konkretizované v písomnej objednávke) riadne a včas a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie Diela. Vykonanie a vyhotovenie Diela pozostáva z troch častí a to z vykonania, vyhotovenia a priameho nákupu hotovej webovej stránky „Návrhu web stránky“ , „Tvorby web stránky“, „Priamy predaj“. Za návrh Zmluvy sa teda považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na internetovej stránke Zhotoviteľa a umožňuje zadanie údajov o Objednávateľovi a Diele a ich záväzné objednanie u Zhotoviteľa.

Ďalej predmetom Zmluvy je poskytnutie všetkých potrebných práv a licencií za účelom, trvalého a výlučného užívania Diela Objednávateľom.

Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom internetovej stránky Zhotoviteľa alebo aj písomne. Zmluva uzatvorená písomne alebo vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom internetovej stránky Zhotoviteľ nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Diela na základe zálohovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa Článku V. týchto VOP, pokiaľ sa Dielo nevyhotovuje bezplatne.

Článok III.

 

Čas vyhotovenia Diela

 

V prípade vyhotovovania Diela pre Objednávateľa, Dodávateľ zabezpečí dodanie všetkých podkladov potrebných na riadne vyhotovenie Diela do 5 dní od podpísania Zmluvy tak, aby práce na vytvorení Diela mohli prebiehať plynulo. V prípade nedodania podkladov Objednávateľom sa čas vytvorenia Diela predĺži o čas omeškania s dodaním potrebných podkladov navýšený o ďalšie dni. Do času plnenia sa nezapočítavajú soboty, nedele a štátne sviatky.

Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave prác na Diele, kedykoľvek o to Objednávateľ požiada a to do 3 dní od obdržania takejto požiadavky zo strany Objednávateľa.

Článok IV.

 

Cena za Dielo

 

Zmluvné strany sa dohodli že cena za vykonanie Diela t.j. vykonania, vyhotovenia a priameho nákupu hotovej webovej stránky „Návrhu web stránky“ , „Tvorby web stránky“, „Priamy predaj“ bude konkretizovaná v po zaslaní písomnej objednávky na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Cena za vykonanie Diela zahŕňa aj osobné konzultácie, poradenstvo nevyhnutné na riadne vykonanie Diela.

Článok V.

 

Platobné podmienky

 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie, vyhotovenie a priameho nákupu hotovej webovej stránky „Návrhu web stránky“ , „Tvorby web stránky“, „Priamy predaj“ bude Objednávateľom zaplatená prevodom na základe zaslaného emailu o platobných podmienkach na účet zhotoviteľa Avate Dizajn s.r.o

 

Článok VI.

 

Prevzatie Diela a nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu

 

Zmluvné strany sa dohodli, že konečné prevzatie Diela sa uskutoční nasledovným spôsobom:

 

Zhotoviteľ po vyhotovení Diela informuje o tejto skutočnosti Objednávateľa a prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) mu zašle webovú adresu, na ktorej vyhotovené Dielo dočasne umiestnil na posúdenie a záverečné schválenie. Objednávateľ si na tejto adrese zhotovené Dielo skontroluje, či je vyhotovené podľa jeho pokynov a spôsobom dohodnutým v Zmluve. Ak Objednávateľ súhlasí s vyhotoveným Dielom, informuje Zhotoviteľa o schválení Diela zaslaním elektronickej pošty (e-mailu) o schválení Diela kontaktnej osobe Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní od obdržania elektronickej pošty zo strany Objednávateľa, ktorej obsahom je záverečné schválenie vyhotoveného Diela zabezpečiť:

 

 1. a) umiestnenie Diela na webovú stránku Objednávateľa

alebo

 1. b) umožniť prístup Objednávateľovi na webovú stránku s za účelom naplnenia Diela vlastným obsahom (obsahom podľa vlastného zváženia Objednávateľa).

Splnením povinnosti vyplývajúcej Zhotoviteľovi v zmysle bodu 2. tohto článku Zmluvy sa Dielo považuje za riadne odovzdané Objednávateľovi a má sa za to, že Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa riadne prevzal.

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu a právo jeho trvalého a výlučného užívania až po uhradení a prevzatí Diela.

V deň prevzatia Diela Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu a právo jeho trvalého a výlučného užívania.

Napĺňanie Diela Objednávateľom jeho vlastným obsahom bude prebiehať nasledovne:

 

 1. a) v prípade, že sa Objednávateľ rozhodol pristúpiť na stránku za účelom jej napĺňania Diela vlastným obsahom, Zhotoviteľ má povinnosť umiestniť Dielo na webovú stránku Objednávateľa do 3 dní od obdržania elektronickej pošty (e-mailu) Objednávateľa,

 

 1. b) v prípade, ak sa Objednávateľ rozhodol naplniť dielo vlastným obsahom prostredníctvom Zhotoviteľa, Objednávateľ je povinný včas dodať všetky podklady nevyhnutné k naplneniu Diela Zhotoviteľom. V tom prípade prevzatie Diela bude prebiehať podľa bodov 1, 2 a) a 3 tohto článku týchto VOP.

Článok VII.

 

Práva a povinnosti Zmluvných strán

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, podľa pokynov Objednávateľa a v súlade so Zmluvou a týmito VOP.

Zmluvné strany sa dohodli, že pri vykonaní Diela si poskytnú navzájom všetku potrebnú súčinnosť, ktorá sa od nich vyžaduje pre naplnenie predmetu a účelu tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo bezchybne a odovzdať ho Objednávateľovi v súlade so Zmluvou tak, aby ho mohol Objednávateľ využívať neobmedzene na účel, na ktorý sa Dielo vyhotovuje

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa priebežne o stave vykonaných prác na Diele podľa bodu 2 Článku III. týchto VOP a tiež informovať ho o každej zmene alebo prekážke, ktorá má alebo môže mať vplyv na realizáciu predmetu tejto Zmluvy podľa Článku II. týchto VOP.

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, autorské práva, technické normy a podmienky Zmluvy a týchto VOP. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a dohodami oprávnených a kontaktných osôb Zmluvných strán.

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu dohody použiť technológiu na cms WordPress. Na riešenie informačnej architektúry bude použitý značkovací jazyk PHP, CSS, HTML. Na riešenie grafickej architektúry budú použité kaskadové štýly CSS. Na riešenie funkcionality predmetu Zmluvy budú použité existujúce prístupné doplnkové moduly pre CMS WordPress /plugins/, ktoré sú súčasťou zhotovených webových stránok.

Objednávateľ je povinný riadne a včas za vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie Diela. V prípade ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu upomienku s dodatočnou lehotou na zaplatenie. Ak nedôjde k uhradeniu faktúry v tejto dodatočnej lehote, Zhotoviteľ je oprávnený vypnúť web z prevádzky resp. deaktivovať podstránky, ktoré boli aktualizované, pričom Zhotoviteľ je povinný o takejto skutočnosti informovať Objednávateľa prostredníctvom e-mailu. V prípade ak nedôjde k uhradeniu faktúry ani v lehote do troch dní odo dňa oznámenia o vypnutí webu z prevádzky resp. o deaktivovaní podstránky, o ktorej Zhotoviteľ informoval Objednávateľa prostredníctvom e-mailu, Zhotoviteľ postúpi pohľadávku Objednávateľa zmluvnej advokátskej kancelárii na vymoženie súdnou cestou.

Článok VIII.

 

Autorské a iné práva duševného vlastníctva k Dielu

 

Zhotoviteľ prehlasuje, že v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona a ostatných príslušných právnych predpisov, získal na svoje náklady a zodpovednosť od všetkých autorov ako aj ostatných osôb, ktoré sa na vykonaní Diela podieľali, ako aj od všetkých nositeľov práv súvisiacich s autorským právom v akejkoľvek súvislosti s Dielom podľa Zmluvy, povolenie a časovo a územne neobmedzený súhlas k použitiu Diela a jeho jednotlivých častí, ktoré sú jeho súčasťou a to tak, aby Objednávateľ mohol Dielo alebo jeho časti neobmedzene a nerušene užívať a využívať pre svoje potreby a pre svoj účel.

Zhotoviteľ súhlasí s tým, že prípadnou správou alebo opravou Diela môže byť poverená osoba odlišná od Zhotoviteľa. V takom prípade však zaniká Objednávateľovi právo na poskytnutie bezplatné odstránenie vád, vzniknutých počas záručnej doby.

Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Objednávateľ môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa, vykonávať zmeny a aktualizácie údajov Diela v rozsahu tejto Zmluvy. V takom prípade však zaniká Objednávateľovi právo na poskytnutie bezplatné odstránenie vád, vzniknutých počas záručnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku Objednávateľa je dielo oprávnený požívať niektorý z právnych nástupcov Objednávateľa, podľa rozhodnutia Objednávateľa a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.

Objednávateľ berie na vedomie, že Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela inú osobu.

Článok IX.

 

Trvanie a zánik Zmluvy

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

Zmluva zaniká:

 

 1. a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
 2. b) písomnou dohodou zmluvných strán,
 3. c) odstúpením od Zmluvy,
 4. d) zánikom alebo smrťou Zhotoviteľa alebo Objednávateľa bez právneho nástupcu.

 

Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:

 

 1. a) zmien zmluvných podmienok alebo VOP počas trvania Zmluvy, s ktorými Objednávateľ nesúhlasí a to najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene zmluvných podmienok alebo VOP;
 2. b) ak Zhotoviteľ opakovane ani po reklamácii nevykoná Dielo podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo Dielo opakovane vykoná s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Diela po čas dlhší ako 14 dní;
 3. c) ak Zhotoviteľ opakovane neodstráni reklamovanú závadu Diela v určenom čase;
 4. d) ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním Diela a Dielo neodovzdá ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Objednávateľ na jeho odovzdanie poskytol.

 

Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:

 

 1. a) sa identifikačné údaje uvedené Objednávateľom v Zmluve alebo Objednávke ukážu byť nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Objednávateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Zhotoviteľovi;
 2. b) Objednávateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Objednávateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Objednávateľ vstúpil do likvidácie;
 3. c) Objednávateľ porušil opakovane alebo závažným spôsobom svoju povinnosť podľa týchto VOP;
 4. d) Objednávateľ neuhradí cenu Diela ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Zhotoviteľ na jej úhradu poskytol.

 

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane alebo doručenia oznámenie o odstúpení iným preukázateľným spôsobom (napr. e-mail).

Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

Fikcia doručenia. Za účinné doručenie odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v Zmluve alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany. V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke).

Článok X.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Príjemca – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Príjemca – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Príjemca – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Poskytovateľa je lemonweb@lemonweb.sk. Príjemca – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Príjemcom – spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Príjemcu – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

 

 

Článok XI.

 

Záručná doba – Zodpovednosť za vady

 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela nezodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli vady spôsobené z dôvodov na strane Objednávateľa.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sú spôsobené zmenou technických parametrov poskytovateľov iných internetových služieb (najmä webhosting, doménové meno, iné internetové služby).

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

Nárok na bezplatné odstránenie vád zaniká, ak Objednávateľ poverí správou alebo opravou diela osobu odlišnú od Zhotoviteľa resp. ak Objednávateľ vykoná zmeny a aktualizácie údajov diela bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou alebo vo forme elektronickej pošty (e-mailu) adresovanou kontaktnej osobe podľa Zmluvy.

Článok XII.

 

Reklamácia

 

Objednávateľ je oprávnený podať reklamáciu:

 

 1. a) na správnosť faktúry v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že Zhotoviteľ nevystavil faktúru za Dielo v súlade so Zmluvou a dohodnutou cenou,
 2. b) týkajúcu sa kvality funkčnosti zhotoveného Diela.

Objednávateľ musí uplatniť reklamáciu v 30-dňovej lehote odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca reklamáciu, inak právo zaniká.

Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť

 

 1. a) e-mailom na e-mailovej adrese Zhotoviteľa,

alebo

 1. b) písomne na adrese Zhotoviteľa. (Konkrétne kontaktné údaje Zhotoviteľa sú uverejnené na jeho webovej stránke alebo na faktúre).

V reklamácii musí Objednávateľ uviesť svoje identifikačné údaje a jasne opísať čoho sa  reklamácia týka s časovým vymedzením, kedy podľa Objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality zhotoveného Diela. V prípade reklamácie správnosti úhrady za zhotovené Dielo musí Objednávateľ uviesť číslo faktúry a fakturačné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

Uplatnenie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Objednávateľa povinnosti uhradiť faktúru do dňa jej splatnosti uvedenej na faktúre.

V prípade kladného vybavenia reklamácie Zhotoviteľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za Dielo v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do zaplatenia celej oprávnene reklamovanej ceny Diela.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality Diela spôsobili

 

 1. a) okolnosti vylučujúce jeho zodpovednosť,
 2. b) neodborné alebo neoprávnené zásahy Objednávateľa do Diela alebo inými tretími osobami, ktorým Objednávateľ umožnil vedome alebo nevedome, a to aj svojim nedbanlivostným konaním, takýto zásah.

Článok XIII.

 

Komunikácia medzi zmluvnými stranami

 

Komunikáciu medzi zmluvnými stranami prebieha v predovšetkým v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov Objednávateľa a Zhotoviteľa  (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, zasielanie zálohových faktúr a podobne), písomne alebo ústne. Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná.

Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne.

Bežné informatívne oznámenia je možné druhej zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

Článok XIV.

 

Záverečné ustanovenia

 

Práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou) a týmito VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke Zhotoviteľa.

Meniť alebo dopĺňať obsah Objednávky je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné až po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Zhotoviteľa a zaplatením zálohovej faktúry za Dielo Objednávateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Zhotoviteľa.

 

Názov spoločnosti: AVATE Dizajn s. r. o.

Ulica a číslo: Bancíkovej 1/A

Mesto a PSČ: Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03

Štát: Slovensko

IČ:   43 935 524

DIČ: 2022522601

DIČ DPH: SK 2022522601